|
AC/DC sagciftok Kesintisiz Güç Kaynağı sagciftok UPS Detayı

  AC/DC Ürünleri

spc

spc

spc

spc

spc

spc

spc

spc

spc

  E-Destek

spacer spacer spacer spacer spacer
                     

spc

Satış departmanımızda çalışmak üzere, takım arkadaşları aranmaktadır.

World of Industry     2006 kapsamındaki 7. Enerji, Elektrik ve Elektronik Teknolojileri fuarı.

spc

SAFETECH S3.3 Serisi Kesintisiz Güç Kaynakları CE     raporunu aldı.


Sitemiz 128 Bit Globalsign SSL Sertifikası ile korunmaktadır

Kredi kartıyla Satışlarımız Başlamıştır

ACDC'de geçerlidir.

 

 D Serisi 60-300 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı


UPSon D Serisi UPS; günümüz karma??k sistem uygulamalar?. uzun ömürlü ve yüksek performansl? cihazlar?n kullan?lmas?n? zorunlu k?lmaktad?r.
Bu nedenle AC/DC, yeni teknolojileri takip ederek. ça?da? ya?am?n gereksinimlerini kar??lamay? hedef olarak belirlemi?tir. UPSon D Serisi Kesintisiz Güç Kayna??, günümüzün güç alan?ndaki gereksinimleri kar??lamak için tasarlanm??t?r.

Yüksek verim. esneklik ve dayan?kl?l???n yan? s?ra UPSon D Serisi KGK'n?n sahip oldu?u di?er özellikler ?unlard?r:
* ?leri Teknoloji
* Dü?ük Maliyet
* Mü?teri Memnuniyeti


UPSon D serisi KGK'n?n Avantajlar?:

?leri teknolojisiyle geni? kullan?m alan?na sahip olmas?, yüksek güvenilirli?i, yüksek verimi ve fonksiyonel yap?s? UPSon D Serisi KGK'n?n özelliklerinden birkaç?d?r. IGBT'lerden olu?an do?rultucu ve evirici katlar?. dü?ük Giri? Ak?m Toplam Harmonik Bozulmas? (THDi). yüksek Güç Katsay?s?na PF0.99) sahip UPSon D Serisi KGK 60 kVA'dan 600 kVA'ya kadar geni? bir güç aral???nda üretilebilmektedir.
Özel üretim olarak 700 kVA ve 800 kVA UPS modellerimiz de üretilmektedir. UPSon D Serisi KGK ileri teknolojisi sayesinde 8 (sekiz) adete kadar paralellenebilmektedir.


Yüksek Verim ile Toplam Maliyet Avantaj? :

Kesintisiz Güç Kayna??'n?n verimi ne kadar yüksek olursa, ödeyece?iniz fatura bedeli de o derece dü?ük olacakt?r. UPSon D Serisi Online Kesintisiz Güç Kayna??, yüke do?ru enerji ak??? sa?larken, ?ebekeden çekilen enerjinin bir k?sm? ?s?ya dönü?erek koybolmaktad?r. Kaybolan enerji, KGK sisteminin toplam verimini dü?ürmektedir. UPSon D Serisi Kesintisiz Güç Kayna??, giri? güç faktörü düzeltme fonksiyonlu do?rultucu ve trafosuz evirici tasar?m? ile enerji kayb?n? önemli ölçüde azaltmakta ve toplam sistem verimi %95 seviyelerine kadar ula?abilmektedir.
Ayr?ca kay?p olarak ?s?ya dönü?en enerji miktar? dü?ük oldu?u için Kesintisiz Güç Kayna?? ve Akülerini so?utmak için kullan?lacak klima sistemi de daha dü?ük maliyetli olmaktad?r.

Bütün bu avantajlar; 3 Faz Giri? 3 Faz Ç?k??l? UPS modelleri aras?nda yer alan UPSon D serisinin toplam i?letme maliyetini azalmakta ve kullan?m ömrünün uzun olmas?n? sa?lamaktad?r.

Online Katalog
Broşür Önizleme

Teklif/Bilgi İstiyorum

Ürün Detayları

icon_table 60 kVA UPS
icon_table 80 kVA UPS
icon_table 100 kVA UPS
icon_table 120 kVA UPS
icon_table 150 kVA UPS
icon_table 160 kVA UPS
icon_table 200 kVA UPS
icon_table 250 kVA UPS
icon_table 300 kVA UPS
icon_table 350 kVA UPS
icon_table 400 kVA UPS
icon_table 500 kVA UPS
icon_table 600 kVA UPS

UPS Teknik Özellikleri

Ana Sayfa  |  UPS  |  Kuru Akü  |  Jel Akü  |  Regülatör  |  İletişim

AC/DC ELEKTRONİK SİSTEMLER  San. ve Tic. Ltd. Şti.

Tel :  +90 - 212 - 320 20 07 Pbx    Fax : +90 - 212 - 320 20 09   Email : info@acdc.com.tr

Web sitemizde yer alan bütün bilgiler AC/DC Elektronik Ltd. Şti. ne aittir. Bu bilgiler izinsiz kullanılamaz.

 Satış Sözleşmesi  |  Tüketici Yasası  |  Gizlilik İlkesi