|
ACDC sagciftok Voltaj Regülatörü

  AC/DC Ürünleri

spc

spc

spc

spc

spc

spc

spc

spc

spc

  E-Destek

spacer spacer spacer spacer spacer
                     

spc

Satış departmanımızda çalışmak üzere, takım arkadaşları aranmaktadır.

World of Industry     2006 kapsamındaki 7. Enerji, Elektrik ve Elektronik Teknolojileri fuarı.

spc

SAFETECH S3.3 Serisi Kesintisiz Güç Kaynakları CE     raporunu aldı.


Sitemiz 128 Bit Globalsign SSL Sertifikası ile korunmaktadır

Kredi kartıyla Satışlarımız Başlamıştır

ACDC'de geçerlidir.

 

 Voltaj Regülatörleri


 Statik Regülatör

AC/DC Monofaze Statik Regülatör; bünyesinde hiçbir hareketli parça içermeyen tamamen elektronik voltaj regülatörüdür.

Voltaj düzeltmesi tamamen mikroi?lemci denetiminde dijital teknolojiyle milisaniyeler mertebesinde gerçekle?tirilir. A??nacak, eskiyecek bak?m gerektirecek hiçbir parças? yoktur. ?ebekenin ilk periyodunda gerilimdeki de?i?imi hissederek bir periyod sonra voltaj? monofaze 220 VAC veya trifaze 380 VAC seviyesine getirir. Maksimum 20 milisaniye de düzeltme gerçekle?ir.

AC/DC Statik Regülatör modelleri; üretiminde özenle seçilen, ani ve yüksek ak?mlara dayan?kl? yar? iletkenler ( thyristör - IGBT ) sayesinde yüksek kalk?? ak?m? gerektiren yüklere çok h?zl? cevap vermektedir. Statik Voltaj Regülatörleri kontrol paneli üzerinden her faz? ba??ms?z olarak açma kapama özelli?ine sahiptir.

A??r? ak?m, a??r? gerilim, a??r? yük, a??r? s?cakl?k ve k?sa devre korumalar? mevcuttur....

- 5000 Volt / Saniye düzeltme h?z?,
- RISC Mikroi?lemci Kontrollü Sistem,
- Mükemmel Dinamik ve Statik Regülasyon,
- Geni? Giri? Gerilim Çal??ma Aral???, 130-270 VAC
- A??r? Yük ve K?sa Devreye Kar?? Elektronik Koruma,
- 220 VAC / 380 VAC ; ±% 2,5 Regülasyon,
- Yük Seviyesi, Ç?k?? ve Giri? Gerilimlerini Gösterir Panel
- Programlanabilen Alt ve Üst S?n?r A??r? Gerilim Korumal?

AC/DC Monofaze Statik Voltaj Regülatörü Devamı sagciftok

Daha Fazla Bilgi

Teklif/Bilgi İstiyorum
 Monofaze Servo Regülatör

AC/DC Servo Voltaj Regülatörü; 1 kVA monofaze - 50 kVA monofaze ve 3 kVA trifaze - 1000 kVA trifaze güç aral???nda ve 150 VAC - 250 VAC giri? voltaj aral???nda standard imalat olarak ve 3000 kVA güce kadar ve 90 VAC ile 280 VAC giri? voltaj de?erlerine uygun olarak da özel imalat olarak üretilmekte, 2 y?l ve 3 y?l Garanti seçenekleri sunulmaktad?r. Servo Regülatör modelleri, elektriksel voltaj de?i?imlerini otomatik olarak sabit voltaj olarak düzenler... Elekromekanik veya pasif ve aktif kompanentler kullan?larak yap?l?r. Servo Voltaj regülatörleri i?letim an?nda gerçek ç?k?? voltaj? ile baz? iç referans voltajlar?n? kar??la?t?rma yapar. Regüle elemanlar? kontrol için birkaç çe?it yükseltici kullan?r. Negatif geri beslemeli servo kontrol döngü olu?turulur. E?er Ç?k?? Voltaj? çok dü?ükse kontrol eleman? yüksek voltaj üretmesini komuta eder. Tam tersi giri? voltaj? çok yüksekse bu sefer aksi yönde komut vererek ç?k?? voltaj?n? sabit tutar. Elektro mekanik regülatörler AC güç da??t?m hatlar?nda kullan?l?r.

Servo Regülatör Tercih Sebepleri :

- Çok geni? giri? gerilim aral???,
- Kararl? ve sürekli çal??ma,
- Güvenli ve denenmi? sistem,
- Sürekli, h?zl? ve kolay servis,
- Basit yap? ve bol yedek parça,
- Ekonomik maliyet ve ucuz servis,
- Sessiz Çal??ma,
- Yüksek verim,

  AC/DC Servo Voltaj Regülatörü çe?itli nedenlerle ?ebeke gerilimlerinde meydana gelen voltaj dü?melerinden veya voltaj yükselmelerinden dolay? ev, i?yeri, fabrika vb. yerlerdeki elektrikli ve elektronik cihazlar?m?z?n zarar görmesini önlemek yada yeterince verimli çal??abilmesini sa?lamak amac?yla üretilen elektronik voltaj düzenleyicilerdir.

Regülatör seçimi güç ölçümüne ve stabilize olma h?z?na ba?l? olarak yap?lmaktad?r. Monofaze Servo Regülatör modelleri yakla??k olarak 100 V / Sn. h?z ile, Trifaze Servo Regülatör modelleri ise yakla??k 80 V / Sn. h?z ile düzeltme yapmaktad?rlar. Daha h?zl? düzeltme gereken durumlarda mutlaka Mikroi?lemcili Servo Regülatör tercih edilmelidir. Daha da hassas olan yerlerde ise son teknoloji ürünü olan Statik Regülatör modellerimizi öneririz.
Servo Regülatör modelleri de?i?ik giri? gerilim aral?klar?nda üretilebilmektedir. Standart olarak 150 VAC - 250 VAC aral???nda üretilen Servo Regülatör modelleri iste?e göre 90 VAC - 300 VAC aral???na kadar esnetilebilmektedir.

REGÜLATÖR YAPISAL ÖZELL?KLER? :


AC/DC marka Servo Elektronik Voltaj Regülatör leri nde kullan?lan varyaklar?n sac nüveleri, yönlendirilmi? silisli sacdan imal edilmekte olup, sac ile sarg?lar?n aras?na izolasyon malzemesi olarak yüksek gerilimde kullan?lan PKB ( Cam-Elyaf kar???m? ) uygulanmaktad?r. Varyak sar?m?na HO s?n?f? emayeli bak?r tel kullan?lmaktad?r. Varyaklar, sar?m i?leminden sonra izolasyon ve sabitleme için iki kez üst üste vernik i?lemine tabii tutulmaktad?r. Varyak kömürleri özel elektrografitten imal edilmektedir.

Regülatör ün içinde yer alan bütün sigortalar, ?alterler, ölçü aletleri ve anahtarlama malzemeleri en az TSE kalite belgeli markalardan seçilmektedir.

Varyaklar?n kumandas?nda 12 VDC - SERVO motorlar kullan?lmakta ve bu motorlar kontrol kart?nda bulunan TRIAC'larla kumanda edilmektedir.

Regülatör ün giri? ve ç?k??lar?nda uygun de?erde NH b?çakl? sigortalar, Varyak ve elektronik kontrol devresinin beslemelerinde uygun de?erli W-Otomat veya cam sigortalar kullan?lmaktad?r.

Regülatör ün ar?za yapmas? durumunda veya servis ve bak?m amaçl? olarak regülatör ün devre d??? b?rak?lmas? gerekti?inde kullan?lmak üzere MANUEL BY-PASS ünitesi bulunmaktad?r.

Regülatör ün kontrol panelinde her faz için:

1-) Giri? geriliminin var oldu?unu gösteren lamba

2-) Ç?k?? gerilimlerini gösteren bir adet voltmetre ve voltmetre komutatörü.

3-) Açma - Kapama ve By-Pass ?alterleri bulunmaktad?r.

Regülatör Kullan?m Alanlar? :

- CNC Tezgahlar?
- Kesintisiz Güç Kaynaklar?
- Medikal Cihazlar
- Telekom Cihazlar?
- Otomasyon Ekipmanlar?
- Enjeksiyon Makinalar?
- Matbaa Makinalar?
- Radyo Vericileri
- Televizyon Vericileri
- Tekstil Makinalar?
- Tasar?m Makinalar?
- Elektrikli Ev Aletleri
- Klimalar
- Kuyumculuk Cihazlar?
- Teknik Cihazlar
- Yang?n Güvenlik Sistemleri
- Personel Devam Sistemleri
- Denizcilik Ekipmanlar?
- Foto?raf Bask? Makinesi
- Asansörler
- Kartl? Geçi? Sistemleri
- Laboratuvar Cihazlar?
- Di?cilik Ekipmanlar?
- Lazer Cihazlar
- Telefon Santralleri
- A?aç ??leme Makinalar?
- Motorlu Kepenkler
- Bilgisayar Sistemleri
- Ayd?nlatma Üniteleri
- Kombiler
- Ambalaj Makinalar?
- Deri ??leme Cihazlar?
- Motorlu Makinalar
- Market Ekipmanlar?
- Güvenlik sistemleri
- So?utma Sistemleri
- Is?tma Sistemleri

Devamı sagciftok

Daha Fazla Bilgi

Teklif/Bilgi İstiyorum
 Microi?lemcili Regülatör - Monofaze

AC/DC Mikroi?lemci kontrollü Voltaj Regülatörü; RISC Mikroi?lemcili yar?iletken tip ak?ll? cihazlard?r. Bu nedenle sabit voltaj gerektiren hassas elektronik cihazlarda %100 güvenle, sorunsuz kullan?l?r. AC/DC Mikroi?lemci kontrollü Voltaj Regülatörleri gerçek RMS de?er ( True RMS Effective Value ) temeline dayal? ölçüm tekni?i ile çal???r. Böylece giri? ?ebeke voltaj? ani de?i?imlerinden ve dalga ?ekli bozukluklar?ndan etkilenmeden her zaman çok h?zl? düzeltme ile sabit ( 220 VAC , ± %1 ) ç?k?? gerilim hassasiyeti ile rahatl?kla çal??abilir...

- Gerçek RMS De?er Ölçümü
- RISC Mikroi?lemci Kontrollü Sistem
- Mükemmel Dinamik ve Statik Regülasyon
- Geni? Giri? Gerilim Çal??ma Aral???, 120-265 VAC
- A??r? Yük ve K?sa Devreye Kar?? Elektronik Koruma
- 220 VAC ; ±% 1 Regülasyon, 200V /Sn. Düzeltme H?z?
- Yük Seviyesi, Ç?k?? ve Giri? Gerilimlerini Gösterir Panel
- Programlanabilen Alt ve Üst S?n?r A??r? Gerilim Korumal?

AC/DC Mikro i?lemci Kontrollü Voltaj Regülatörü
Baz? Kullan?m Yerleri


- Hastaneler, klinikler, ameliyathaneler, sa?l?k ocaklar?
- Fabrikalar, CNC Tezgahlar?, Otomasyon sistemleri
- Okul, Dershane, Laboratuvar vs.
- Radyo - TV Verici istasyonu, radyo ve TV yay?n merkezi
- Bilgisayar, Server, Printer, Fotokopi Makinas? vs.
- Kesintisiz Güç Kayna?? ( UPS ) ve Akü ?arj Redresörü
- Is?tma ve so?utma sistemleri, klima, kombi,
- Telekomünikasyon Sistemleri,
- Telsiz Haberle?me Sistemleri
- Elektrikli dokuma, nak??, iplik vs. tekstil makinalar?
- Her türlü Elektrikli Ev Cihazlar?
- Sanayi Tip Buzdolab?, Çama??r Makinas?,
- Matbaa makinalar?, hassas elektronik dizgi makinalar?, Devamı sagciftok

Daha Fazla Bilgi

Teklif/Bilgi İstiyorum
 Trifaze Statik Regülatör

AC/DC Trifaze Statik Regülatör; bünyesinde hiçbir hareketli parça içermeyen tamamen elektronik voltaj regülatörüdür.

Voltaj düzeltmesi tamamen mikroi?lemci denetiminde dijital teknolojiyle milisaniyeler mertebesinde gerçekle?tirilir. A??nacak, eskiyecek bak?m gerektirecek hiçbir parças? yoktur.

?ebekenin ilk periyodunda gerilimdeki de?i?imi hissederek bir periyod sonra voltaj? monofaze 220 VAC veya trifaze 380 VAC seviyesine getirir. Maksimum 20 milisaniye de düzeltme gerçekle?ir.

Trifaze Statik Regülatörler; üretiminde özenle seçilen, ani ve yüksek ak?mlara dayan?kl? yar? iletkenler (thyristör - IGBT) sayesinde yüksek kalk?? ak?m? gerektiren yüklere çok h?zl? cevap vermektedir. Statik Voltaj Regülatörleri kontrol paneli üzerinden her faz? ba??ms?z olarak açma kapama özelli?ine sahiptir. A??r? ak?m, a??r? gerilim, a??r? yük, a??r? s?cakl?k ve k?sa devre korumalar? mevcuttur.

- 5000 Volt / Saniye düzeltme h?z?,
- RISC Mikroi?lemci Kontrollü Sistem,
- Mükemmel Dinamik ve Statik Regülasyon,
- Geni? Giri? Gerilim Çal??ma Aral???, 130-270 VAC
- A??r? Yük ve K?sa Devreye Kar?? Elektronik Koruma,
- 220 VAC / 380 VAC ; ±% 2 Regülasyon,
- Yük Seviyesi, Ç?k?? ve Giri? Gerilimlerini Gösterir Panel
- Programlanabilen Alt ve Üst S?n?r A??r? Gerilim Korumal?
- Özel ihtiyaca göre özel tasar?m,
- 10 Y?l servis ve yedek parça garantisi
- 2 veya 3 Y?l garanti


AC/DC Trifaze Statik Voltaj Regülatörü ihtiyaca göre farkl? IP s?n?flar?nda ve harici tip olarak da üretilebilmektedir.
Firmam?z talebiniz do?rultusunda yerinde güç ölçümü ve elektriksel sorunlar?n?z?n tesbitini de yapmaktad?r. Böylece kendi elektriksel ko?ullar?n?za ve kendi yükünüze göre en optimum çözümü sa?lamaktad?r.

Tüm Statik Regülatör modellerimiz 2 ve 3 y?l garanti seçenekleri ile sat??a sunulmaktad?r. Devamı sagciftok

Daha Fazla Bilgi

Teklif/Bilgi İstiyorum
 Trifaze Servo Regülatör

AC/DC Trifaze Servo Regülatör modelleri; çe?itli nedenlerle ?ebeke gerilimlerinde meydana gelen voltaj dü?melerinden veya voltaj yükselmelerinden dolay? ev, i?yeri, fabrika vb. yerlerdeki elektrikli ve elektronik cihazlar?n?z?n zarar görmesini önlemek yada yeterince verimli çal??abilmesini sa?lamak amac?yla üretilen elektronik voltaj düzenleyicilerdir.

Regülatör seçimi güç ölçümüne ve stabilize olma h?z?na ba?l? olarak yap?lmaktad?r. Monofaze Servo Regülatör modelleri yakla??k olarak 100 Volt / Sn. h?z ile, Trifaze Servo Regülatör modelleri ise yakla??k 80 Volt / Sn. h?z ile düzeltme yapmaktad?rlar. Daha h?zl? düzeltme gereken durumlarda mutlaka Mikroi?lemcili Servo Regülatör yada Statik Regülatör tercih edilmelidir.
Servo Regülatör modelleri de?i?ik giri? gerilim aral?klar?nda üretilebilmektedir. Standart olarak 150 VAC - 250 VAC aral???nda üretilen Servo Regülatör modellerinin giri? gerilim aral??? özel imalat olarak 90 VAC - 300 VAC aral???na kadar üretilebilmektedir.

SERVO REGÜLATÖR YAPISAL ÖZELL?KLER? :


AC/DC marka Servo Voltaj Regülatörlerinde kullan?lan varyaklar?n sac nüveleri, yönlendirilmi? silisli sacdan imal edilmekte olup, sac ile sarg?lar?n aras?na izolasyon malzemesi olarak yüksek gerilimde kullan?lan PKB (Cam-Elyaf kar???m?) uygulanmaktad?r. Varyak sar?m?na HO s?n?f? emayeli bak?r tel kullan?lmaktad?r. Varyaklar, sar?m i?leminden sonra izolasyon ve sabitleme için iki kez üst üste vernik i?lemine tabii tutulmaktad?r. Varyak kömürleri özel elektrografitten imal edilmektedir.

Regülatör üretiminde kullan?lan bütün sigortalar, ?alterler, ölçü aletleri ve anahtarlama malzemeleri en az TSE kalite belgeli markalardan seçilmektedir.

Varyaklar?n kumandas?nda 12 VDC - SERVO motorlar kullan?lmakta ve bu motorlar kontrol kart?nda bulunan TRIAC'larla kumanda edilmektedir.

Regülatörün giri? ve ç?k??lar?nda uygun de?erde NH b?çakl? sigortalar, Varyak ve elektronik kontrol devresinin beslemelerinde uygun de?erli W-Otomat veya cam sigortalar kullan?lmaktad?r.

Regülatörün ar?za yapmas? durumunda veya servis ve bak?m amaçl? olarak regülatörün devre d??? b?rak?lmas? gerekti?inde kullan?lmak üzere MANUEL BY-PASS ünitesi bulunmaktad?r.

Regülatörün kontrol panelinde her faz için:

1-) Giri? geriliminin var oldu?unu gösteren lamba

2-) Ç?k?? gerilimlerini gösteren bir adet voltmetre ve voltmetre komutatörü.

3-) Açma - Kapama ve By-Pass ?alterleri bulunmaktad?r.


Regülatör A??r? Gerilim ve Faz Koruma Ünitesi : ( Opsiyonel )

Regülatör, voltaj regülasyonu i?levini yerine getirdikten sonra, ç?k???n üst limit için 240 VAC' nin üzerinde veya alt limit için 200 VAC' nin alt?nda oldu?u durumlarda regülatör ç?k???n? otomatik olarak kapat?r. Ç?k?? Voltaj De?erleri tekrar bu s?n?rlar içine girdi?inde de 7-8 saniye sonra otomatik olarak açar.
- Regülatör çal???r vaziyette iken ?ebeke voltaj?n?n yakla??k olarak 1 saniye içinde 40 - 50 VAC gibi ani olarak dü?mesi veya yükselmesi durumunda ç?k???n? kapat?r. ?ebekedeki bu anl?k voltaj oynamas? sona erdi?inde ve ?ebeke voltaj?da ayar sahas? s?n?rlar?nda oldu?u durumda regülatör yine 7-8 saniye bekleyip, sonra ç?k??? otomatik olarak açar.
- Regülatör içerisindeki herhangi bir malzemenin ar?zas? durumunda ( tozlu ortamlarda elektronik kartlar?n ve di?er malzemelerin zarar görmesi, regülatörün nemli ve rutubetli ortamlarda kullan?lmas?, regülatörde kullan?lan elektronik komponentlerin ekonomik ömrünü doldurmas? vs. ) , regülatör ç?k?? de?erleri sapabilece?i için bu durumda sapma olursa ç?k?? yine otomatik olarak kesilir.


Regülatör Faz koruma ünitesi

?ehir ?ebekesinden gelen 3 fazdan biri kesildi?inde otomatik olarak devreye girer. Regülatör ç?k???nda bulunan di?er 2 faz? da ba?l? oldu?u yüklere vermez. Kesinlen faz tekrar geldi?inde, regülatör kendini 7-8 saniye sonra otomatik olarak tekrar devreye sokar. ve yükü beslemeye devam eder.

Regülatör Kullan?m Alanlar? :

- CNC Tezgahlar?
- Kesintisiz Güç Kaynaklar?
- Medikal Cihazlar
- Telekom Cihazlar?
- Otomasyon Ekipmanlar?
- Enjeksiyon Makinalar?
- Matbaa Makinalar?
- Radyo Vericileri
- Televizyon Vericileri
- Tekstil Makinalar?
- Tasar?m Makinalar?
- Elektrikli Ev Aletleri
- Klimalar
- Kuyumculuk Cihazlar?
- Teknik Cihazlar
- Yang?n Güvenlik Sistemleri
- Personel Devam Sistemleri
- Denizcilik Ekipmanlar?
- Foto?raf Bask? Makinesi
- Asansörler
- Kartl? Geçi? Sistemleri
- Laboratuvar Cihazlar?
- Di?cilik Ekipmanlar?
- Lazer Cihazlar
- Telefon Santralleri
- A?aç ??leme Makinalar?
- Motorlu Kepenkler
- Bilgisayar Sistemleri
- Ayd?nlatma Üniteleri
- Ambalaj Makinalar?
- Deri ??leme Cihazlar?
- Motorlu Makinalar
- Market Ekipmanlar?
- Güvenlik sistemleri
- So?utma Sistemleri
- Is?tma Sistemleri

Devamı sagciftok

Daha Fazla Bilgi

Teklif/Bilgi İstiyorum
 Trifaze Microi?lemcili Regülatör

AC/DC Mikroi?lemci kontrollü Voltaj Regülatörü; RISC Mikroi?lemcili yar?iletken tip ak?ll? cihazlard?r. Bu nedenle sabit voltaj gerektiren hassas elektronik cihazlarda %100 güvenle, sorunsuz kullan?l?r. AC/DC Mikroi?lemci kontrollü Voltaj Regülatörleri gerçek RMS de?er ( True RMS Effective Value ) temeline dayal? ölçüm tekni?i ile çal???r. Böylece giri? ?ebeke voltaj? ani de?i?imlerinden ve dalga ?ekli bozukluklar?ndan etkilenmeden her zaman çok h?zl? düzeltme ile sabit ( 220 VAC , ± %1 ) ç?k?? gerilim hassasiyeti ile rahatl?kla çal??abilir...

- Gerçek RMS De?er Ölçümü
- RISC Mikroi?lemci Kontrollü Sistem
- Mükemmel Dinamik ve Statik Regülasyon
- Geni? Giri? Gerilim Çal??ma Aral???, 120-265 VAC
- A??r? Yük ve K?sa Devreye Kar?? Elektronik Koruma
- 220 VAC ; ±% 1 Regülasyon, 200V /Sn. Düzeltme H?z?
- Yük Seviyesi, Ç?k?? ve Giri? Gerilimlerini Gösterir Panel
- Programlanabilen Alt ve Üst S?n?r A??r? Gerilim Korumal?

AC/DC Mikroi?lemcili Voltaj Regülatörü
Baz? Kullan?m Yerleri


- Hastane, klinik, ameliyathane ve sa?l?k ocaklar?
- Fabrika elektriksel tesisleri, CNC Tezgahlar?,
- Okul, Dershane, Laboratuvar vs.
- Radyo - TV Verici istasyonu, radyo ve TV yay?n merkezi
- Bilgisayar, Server, Printer, Fotokopi Makinas? vs.
- Kesintisiz Güç Kayna?? ( UPS ) ve Akü ?arj Redresörü
- Is?tma ve so?utma sistemleri, klima, kombi,
- Fabrika Otomasyonu, Hastane Otomasyonu,
- Telekom Sistemleri ve Haberle?me Cihazlar?
- Endüksiyon Is?tma Sistemleri
- Elektrikli dokuma, nak??, iplik vs. tekstil makinalar?
- Her türlü Elektrikli Ev Cihazlar?
- Sanayi Tip Çama??r Makinas?, Buzdolab?,
- Matbaa makinas?, hassas elektronik dizgi makinalar?, Devamı sagciftok

Daha Fazla Bilgi

Teklif/Bilgi İstiyorum
 Mikroi?lemci Kontrollü Servo Regülatör

AC/DC Mikroi?lemci kontrollü Voltaj Regülatörü; RISC Mikroi?lemcili yar?iletken tip ak?ll? cihazlard?r. Bu nedenle sabit voltaj gerektiren hassas elektronik cihazlarda %100 güvenle, sorunsuz kullan?l?r. AC/DC Mikroi?lemci kontrollü Voltaj Regülatörleri gerçek RMS de?er ( True RMS Effective Value ) temeline dayal? ölçüm tekni?i ile çal???r. Böylece giri? ?ebeke voltaj? ani de?i?imlerinden ve dalga ?ekli bozukluklar?ndan etkilenmeden her zaman çok h?zl? düzeltme ile sabit ( 220 VAC , ± %1 ) ç?k?? gerilim hassasiyeti ile rahatl?kla çal??abilir...

- Gerçek RMS De?er Ölçümü
- RISC Mikroi?lemci Kontrollü Sistem
- Mükemmel Dinamik ve Statik Regülasyon
- Geni? Giri? Gerilim Çal??ma Aral???, 120-265 VAC
- A??r? Yük ve K?sa Devreye Kar?? Elektronik Koruma
- 220 VAC ; ±% 1 Regülasyon, 200V /Sn. Düzeltme H?z?
- Yük Seviyesi, Ç?k?? ve Giri? Gerilimlerini Gösterir Panel
- Programlanabilen Alt ve Üst S?n?r A??r? Gerilim Korumal?

AC/DC Mikroi?lemcili Voltaj Regülatörü
Baz? Kullan?m Yerleri


- Hastane, klinik, ameliyathane ve sa?l?k ocaklar?
- Fabrika elektriksel tesisleri, CNC Tezgahlar?,
- Okul, Dershane, Laboratuvar vs.
- Askeriye, k??la, karakol ve karargahlar
- Radyo-TV Verici istasyonlar?, radyo - TV yay?n merkezi
- Bilgisayar, Server, Printer, Fotokopi Makinas? vs.
- Kesintisiz Güç Kayna?? ( UPS ) ve Redresörler
- Is?tma ve so?utma sistemleri, klima, kombi,
- Fabrika Otomasyonu, Hastane Otomasyonu,
- Telekom Sistemleri ve Haberle?me Cihazlar?
- Endüksiyon Is?tma Sistemleri
- Elektrikli dokuma, nak??, iplik vs. tekstil makinalar?
- Her türlü Elektrikli Ev Cihazlar?
- Sanayi Tip Çama??r Makinas?, Buzdolab?,
- Matbaa makinas?, hassas elektronik dizgi makinalar?, Devamı sagciftok

Daha Fazla Bilgi

Teklif/Bilgi İstiyorum
 Microi?lemci Kontrollü Regülatör

AC/DC Mikroi?lemci kontrollü Voltaj Regülatörü; RISC Mikroi?lemcili yar?iletken tip ak?ll? cihazlard?r. Bu nedenle sabit voltaj gerektiren hassas elektronik cihazlarda %100 güvenle, sorunsuz kullan?l?r. AC/DC Mikroi?lemci kontrollü Voltaj Regülatörleri gerçek RMS de?er ( True RMS Effective Value ) temeline dayal? ölçüm tekni?i ile çal???r. Böylece giri? ?ebeke voltaj? ani de?i?imlerinden ve dalga ?ekli bozukluklar?ndan etkilenmeden her zaman çok h?zl? düzeltme ile sabit ( 220 VAC , ± %1 ) ç?k?? gerilim hassasiyeti ile rahatl?kla çal??abilir...

- Gerçek RMS De?er Ölçümü
- RISC Mikroi?lemci Kontrollü Sistem
- Mükemmel Dinamik ve Statik Regülasyon
- Geni? Giri? Gerilim Çal??ma Aral???, 120-265 VAC
- A??r? Yük ve K?sa Devreye Kar?? Elektronik Koruma
- 220 VAC ; ±% 1 Regülasyon, 200V /Sn. Düzeltme H?z?
- Yük Seviyesi, Ç?k?? ve Giri? Gerilimlerini Gösterir Panel
- Programlanabilen Alt ve Üst S?n?r A??r? Gerilim Korumal?

AC/DC Mikroi?lemcili Voltaj Regülatörü
Baz? Kullan?m Yerleri


- Hastane, klinik, ameliyathane ve sa?l?k ocaklar?
- Fabrika elektriksel tesisleri, CNC Tezgahlar?,
- Okul, Dershane, Laboratuvar vs.
- Askeriye, k??la, karakol ve karargahlar
- Radyo-TV Verici istasyonlar?, radyo - TV yay?n merkezi
- Bilgisayar, Server, Printer, Fotokopi Makinas? vs.
- Kesintisiz Güç Kayna?? ( UPS ) ve Redresörler
- Is?tma ve so?utma sistemleri, klima, kombi,
- Fabrika Otomasyonu, Hastane Otomasyonu,
- Telekom Sistemleri ve Haberle?me Cihazlar?
- Endüksiyon Is?tma Sistemleri
- Elektrikli dokuma, nak??, iplik vs. tekstil makinalar?
- Her türlü Elektrikli Ev Cihazlar?
- Sanayi Tip Çama??r Makinas?, Buzdolab?,
- Matbaa makinas?, hassas elektronik dizgi makinalar?, Devamı sagciftok

Daha Fazla Bilgi

Teklif/Bilgi İstiyorumAna Sayfa  |  UPS  |  Kuru Akü  |  Jel Akü  |  Regülatör  |  İletişim

AC/DC ELEKTRONİK SİSTEMLER  San. ve Tic. Ltd. Şti.

Tel :  +90 - 212 - 320 20 07 Pbx    Fax : +90 - 212 - 320 20 09   Email : info@acdc.com.tr

Web sitemizde yer alan bütün bilgiler AC/DC Elektronik Ltd. Şti. ne aittir. Bu bilgiler izinsiz kullanılamaz.

 Satış Sözleşmesi  |  Tüketici Yasası  |  Gizlilik İlkesi