|
ACDC Voltaj Regülatörü Ürün Detayı

  AC/DC Ürünleri

spc

spc

spc

spc

spc

spc

spc

spc

spc

  E-Destek

                     

spc

Satış departmanımızda çalışmak üzere, takım arkadaşları aranmaktadır.

World of Industry     2006 kapsamındaki 7. Enerji, Elektrik ve Elektronik Teknolojileri fuarı.

SAFETECH S3.3 Serisi Kesintisiz Güç Kaynakları CE     raporunu aldı.


Sitemiz 128 Bit Globalsign SSL Sertifikası ile korunmaktadır

Kredi kartıyla Satışlarımız Başlamıştır

ACDC'de geçerlidir.

 

 Trifaze Servo Regülatör

AC/DC Trifaze Servo Regülatör modelleri; çe?itli nedenlerle ?ebeke gerilimlerinde meydana gelen voltaj dü?melerinden veya voltaj yükselmelerinden dolay? ev, i?yeri, fabrika vb. yerlerdeki elektrikli ve elektronik cihazlar?n?z?n zarar görmesini önlemek yada yeterince verimli çal??abilmesini sa?lamak amac?yla üretilen elektronik voltaj düzenleyicilerdir.

Regülatör seçimi güç ölçümüne ve stabilize olma h?z?na ba?l? olarak yap?lmaktad?r. Monofaze Servo Regülatör modelleri yakla??k olarak 100 Volt / Sn. h?z ile, Trifaze Servo Regülatör modelleri ise yakla??k 80 Volt / Sn. h?z ile düzeltme yapmaktad?rlar. Daha h?zl? düzeltme gereken durumlarda mutlaka Mikroi?lemcili Servo Regülatör yada Statik Regülatör tercih edilmelidir.
Servo Regülatör modelleri de?i?ik giri? gerilim aral?klar?nda üretilebilmektedir. Standart olarak 150 VAC - 250 VAC aral???nda üretilen Servo Regülatör modellerinin giri? gerilim aral??? özel imalat olarak 90 VAC - 300 VAC aral???na kadar üretilebilmektedir.

SERVO REGÜLATÖR YAPISAL ÖZELL?KLER? :


AC/DC marka Servo Voltaj Regülatörlerinde kullan?lan varyaklar?n sac nüveleri, yönlendirilmi? silisli sacdan imal edilmekte olup, sac ile sarg?lar?n aras?na izolasyon malzemesi olarak yüksek gerilimde kullan?lan PKB (Cam-Elyaf kar???m?) uygulanmaktad?r. Varyak sar?m?na HO s?n?f? emayeli bak?r tel kullan?lmaktad?r. Varyaklar, sar?m i?leminden sonra izolasyon ve sabitleme için iki kez üst üste vernik i?lemine tabii tutulmaktad?r. Varyak kömürleri özel elektrografitten imal edilmektedir.

Regülatör üretiminde kullan?lan bütün sigortalar, ?alterler, ölçü aletleri ve anahtarlama malzemeleri en az TSE kalite belgeli markalardan seçilmektedir.

Varyaklar?n kumandas?nda 12 VDC - SERVO motorlar kullan?lmakta ve bu motorlar kontrol kart?nda bulunan TRIAC'larla kumanda edilmektedir.

Regülatörün giri? ve ç?k??lar?nda uygun de?erde NH b?çakl? sigortalar, Varyak ve elektronik kontrol devresinin beslemelerinde uygun de?erli W-Otomat veya cam sigortalar kullan?lmaktad?r.

Regülatörün ar?za yapmas? durumunda veya servis ve bak?m amaçl? olarak regülatörün devre d??? b?rak?lmas? gerekti?inde kullan?lmak üzere MANUEL BY-PASS ünitesi bulunmaktad?r.

Regülatörün kontrol panelinde her faz için:

1-) Giri? geriliminin var oldu?unu gösteren lamba

2-) Ç?k?? gerilimlerini gösteren bir adet voltmetre ve voltmetre komutatörü.

3-) Açma - Kapama ve By-Pass ?alterleri bulunmaktad?r.


Regülatör A??r? Gerilim ve Faz Koruma Ünitesi : ( Opsiyonel )

Regülatör, voltaj regülasyonu i?levini yerine getirdikten sonra, ç?k???n üst limit için 240 VAC' nin üzerinde veya alt limit için 200 VAC' nin alt?nda oldu?u durumlarda regülatör ç?k???n? otomatik olarak kapat?r. Ç?k?? Voltaj De?erleri tekrar bu s?n?rlar içine girdi?inde de 7-8 saniye sonra otomatik olarak açar.
- Regülatör çal???r vaziyette iken ?ebeke voltaj?n?n yakla??k olarak 1 saniye içinde 40 - 50 VAC gibi ani olarak dü?mesi veya yükselmesi durumunda ç?k???n? kapat?r. ?ebekedeki bu anl?k voltaj oynamas? sona erdi?inde ve ?ebeke voltaj?da ayar sahas? s?n?rlar?nda oldu?u durumda regülatör yine 7-8 saniye bekleyip, sonra ç?k??? otomatik olarak açar.
- Regülatör içerisindeki herhangi bir malzemenin ar?zas? durumunda ( tozlu ortamlarda elektronik kartlar?n ve di?er malzemelerin zarar görmesi, regülatörün nemli ve rutubetli ortamlarda kullan?lmas?, regülatörde kullan?lan elektronik komponentlerin ekonomik ömrünü doldurmas? vs. ) , regülatör ç?k?? de?erleri sapabilece?i için bu durumda sapma olursa ç?k?? yine otomatik olarak kesilir.


Regülatör Faz koruma ünitesi

?ehir ?ebekesinden gelen 3 fazdan biri kesildi?inde otomatik olarak devreye girer. Regülatör ç?k???nda bulunan di?er 2 faz? da ba?l? oldu?u yüklere vermez. Kesinlen faz tekrar geldi?inde, regülatör kendini 7-8 saniye sonra otomatik olarak tekrar devreye sokar. ve yükü beslemeye devam eder...

Regülatör Kullan?m Alanlar? :

- CNC Tezgahlar?
- Kesintisiz Güç Kaynaklar?
- Medikal Cihazlar
- Telekom Cihazlar?
- Otomasyon Ekipmanlar?
- Enjeksiyon Makinalar?
- Matbaa Makinalar?
- Radyo Vericileri
- Televizyon Vericileri
- Tekstil Makinalar?
- Tasar?m Makinalar?
- Elektrikli Ev Aletleri
- Klimalar
- Kuyumculuk Cihazlar?
- Teknik Cihazlar
- Yang?n Güvenlik Sistemleri
- Personel Devam Sistemleri
- Denizcilik Ekipmanlar?
- Foto?raf Bask? Makinesi
- Asansörler
- Kartl? Geçi? Sistemleri
- Laboratuvar Cihazlar?
- Di?cilik Ekipmanlar?
- Lazer Cihazlar
- Telefon Santralleri
- A?aç ??leme Makinalar?
- Motorlu Kepenkler
- Bilgisayar Sistemleri
- Ayd?nlatma Üniteleri
- Ambalaj Makinalar?
- Deri ??leme Cihazlar?
- Motorlu Makinalar
- Market Ekipmanlar?
- Güvenlik sistemleri
- So?utma Sistemleri
- Is?tma Sistemleri

Teklif/Bilgi İstiyorum

   Servo Voltaj Regülatörü
   Teknik Özellikleri ( Trifaze )
Giri? Voltaj? Aral??? 275 - 450 VAC
Giri? Frekans Aral??? 50 Hz  ± %5
 REGÜLATÖR ÇIKI?
Ç?k?? Voltaj? 380 VAC
Ç?k?? Voltaj Hassasiyeti ± % 2
Ç?k?? Frekans? 50 Hz  ± %5
 
Verim > %97
So?utma Do?al hava sirkülasyonu
Çal??ma S?cakl??? -10 C...... +50 °C
Depolama S?cakl??? -20 C...... +70 °C
Çal??ma Yüksekli?i 0 - 2500 m.
Koruma IP 20
Ba??l Nem %95 Yo?unla?mayan  ( DIN 40040 )
Not: Yukar?da belirtilen tüm bilgiler referans te?kil etmesi amac? ile verilmi?tir. Üçüncü ki?ilere bildirmeksizin de?i?tirme hakk? sakl?d?r. ©2007
ACDC Elektronik Sistemler Dan??manl?k San. ve Tic. Ltd. ?ti.

Ana Sayfa  |  UPS  |  Kuru Akü  |  Jel Akü  |  Regülatör  |  İletişim

AC/DC ELEKTRONİK SİSTEMLER  San. ve Tic. Ltd. Şti.

Tel :  +90 - 212 - 320 20 07 Pbx    Fax : +90 - 212 - 320 20 09   Email : info@acdc.com.tr

Web sitemizde yer alan bütün bilgiler AC/DC Elektronik Ltd. Şti. ne aittir. Bu bilgiler izinsiz kullanılamaz.

 Satış Sözleşmesi  |  Tüketici Yasası  |  Gizlilik İlkesi